Huisregels

Evenemententerrein

 1. Bezoekers kunnen enkel alleen gedurende de openingstijden het terrein bezoeken. Indien het partnerkasteel andere openingstijden hanteert zullen deze afwijkende tijden alleen van toepassing zijn op het kasteel zelf, niet op het evenemententerrein.

 2. Noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel zijn aansprakelijk voor kosten en schade toegebracht aan bezoekers en/goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders of de beheerder van het evenemententerrein, tijdens of in verband met de demonstraties.

 3. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

 4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.

 5. Noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel zijn op enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.

 6. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het evenemententerrein.

 7. Het is niet toegestaan eigen etenswaren en/of drinken mee te nemen naar het evenemententerrein.

 8. Behandel de gebouwen, flora en fauna op het evenemententerrein met respect. Dat betekent onder andere dat er geen planten geplukt mogen worden, dat u zich niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven, geen attributen in het park mag beschadigen en geen afval buiten de afvalbakken achter mag laten.

Tickets en toegang

 1. Alleen originele tickets zijn geldig.

 2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven,

 3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.

 4. Tickets kunnen op geen enkele wijze geretourneerd worden.

 5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of het niet bij zich hebben van het ticket.

 6. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang.

 7. Er worden 2 type tickets onderscheiden: a. Een ticket voor een kind. b. Een ticket voor een volwassene.

 8. Definitie kind; Cranenburgh Events en de partnerkastelen hanteren de definitie van kind als een persoon tussen de 4 en 12 jaar.

 9. Het staat de organisatie vrij om eenieder de toegang te weigeren danwel te ontnemen tot het evenement, mits hiervoor een duidelijke aanleiding is. Dergelijke aanleidingen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, wapenbezit, onder invloed van verdovende middelen zijn, een aanstootgevende of agressieve houding naar bezoekers, standhouders of organisatie, onzedelijke kleding, full colours van een motorclub, clubkleding van voetbalclubs, alles wat in strijd is met de Nederlandse wet of het niet naleven van de algemene voorwaarden zoals gesteld door Cranenburgh Events en de partnerkastelen.

Programma

 1. Alle aangekondige programmapunten zijn onder voorbehoud. Noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel zijn aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

 2. Cranenburgh Events zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

Flyeren op en rondom de evenementen

 1. Actief flyeren op het terrein is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paal-, muur-, en raamplakkers.

Beeld en geluidsopnamen

 1. Cranenburgh Events en het partnerkasteel behouden zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.

 2. Wanneer iemand deelneemt aan of bezoeker is op één van de evenementen van Cranenburgh Events is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Cranenburgh Events gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Mocht u het niet eens zijn met publicatie, kunt u contact opnemen met de organisatie voor verwijdering van de beeld- en/of geluidsopname. 

 3. Publicatie van opnames door Cranenburgh Events of het partnerkasteel geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.

 4. Noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor beloftes door derden.

 5. Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.

 6. Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Cranenburgh Events is niet toegestaan.

 7. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de evenementen van Cranenburgh Events zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.

Verkoop

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie op en rondom het terrein van één van de evenementen van Cranenburgh Events producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en verkoop van etenswaren en dranken.

Verkochte producten

 1. Noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel zijn verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.

 2. Cranenburgh Events maakt geen gebruik van keurmerken in welke vorm dan ook.

 3. Noch Cranenburgh Events, noch het partnerkasteel zijn is aansprakelijk voor gebreken aan verkochte producten. Hieronder vallen onder meer defecte wapens, kapotte harnassen etc.

 4. Cranenburgh Events streeft ernaar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk gebruik maken van dierenhuiden en bont, afkomstig van dieren die hier niet specifiek voor gefokt zijn.

 5. Op de evenementen van Cranenburgh Events is verkoop van stompe steek- en slagwapens zonder scherpe snijvlakken toegestaan mits de wapens een historisch (ouder dan de 20e eeuw) karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen. Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Het gaat hierbij om de zogenaamde categorie IV wapens in de Wet Wapen en Munitie. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht worden mits deze een stompe punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan.

 6. Het beschadigen van verkoopbare waren van standhouders kan leiden tot verplichting tot aankoop van de goederen, alsmede verwijdering van het terrein.

Wapens

 1. Blanke wapens, zogenaamde categorie IV wapens in de Wet Wapens en Munitie mogen alleen maar gedragen worden door personen van 18 jaar of ouder.

 2. Het meenemen van verboden wapens (categorie I in de Wet Wapens en Munitie) is niet toegestaan.

 3. Het dragen van vuurwapens (categorie II en III in de Wet Wapens en Munitie) zonder de vereiste ontheffingen en verloven, alsmede het dragen zonder toestemming van de organisatie is, niet toegestaan. Deze toestemming zal uitsluitend verleend worden aan re-enactmentdeelnemers die middels hun vereniging lid zijn van het LPLG.

 4. Een bezoeker mag op het evenemententerrein vrij rondlopen met bovengenoemde wapens. Het gebruiken van de wapens mag alleen onder deskundig toezicht gebeuren en op minimaal 5 meter afstand van het publiek. Het schieten van een (kruis)boog mag alleen gebeuren onder deskundig toezicht en van het publiek af op daartoe aangewezen schietbanen.

 5. Het vervoeren van de bovengenoemde steek- en slagwapens en van bogen op de openbare weg van en naar het evenemententerrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed ingepakt zijn en met minstens drie handelingen uitgepakt moeten worden.

 6. De beveiliging en organisatie hebben het laatste woord in deze.

In beslagname

 1. Cranenburgh Events behoudt zich het recht goederen/producten in beslag te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie.

 2. Noch Cranenburgh Events, noch de partnerkastelen zijn verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens de in beslag name van de goederen/producten.

 3. In beslag genomen goederen worden twee weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd.

Vervoer en parkeren

Eigen vervoer:

1. In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren.

2. Bij sommige evenementen dient een parkeerkaart aangeschaft te worden. Dit wordt van te voren gecommuniceerd. Voor een parkeerkaart wordt onder geen beding restitutie verleend.

3. Noch Cranenburgh Events, noch de partnerkastelen dragen verantwoordelijkheid noch zijn zij aansprakelijk voor enige schade toegebracht op het parkeerterrein aan persoon, voertuig of materiaal.

Gedrag

 1. Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar van goede zeden en respectvol naar andere bezoekers toe zijn. In geval van twijfel hierover heeft de organisatie van Cranenburgh Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, het laatste woord.

 2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Ook verboden zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het Nazi SS-teken. Een enkele uitzondering hierop is mogelijk als het betreft om een historische re-enactmentuitbeelding volgens de richtlijnen van het LPLG en de organisatie hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut, wendt u zich dan tot een medewerker van Cranenburgh Events of het partnerkasteel. Het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen.

Overige bepalingen

 1. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Eventuele geschenken dienen opgeruimd te worden. Gelieve op de honden te letten ten tijde van slagveldnabootsingen in verband met kanonsschoten.

 2. De demonstraties worden opgezet door ervaren deelnemers in achtneming van alle, voor hun achtergrond geldende, veiligheidsregels.

 3. Open vuren zijn niet toegestaan, behalve in gevallen met toestemming van de organisatie.

 4. Het evenemententerrein kan beperkt toegankelijk zijn voor minder validen. Bij twijfel hierover, neem contact op met de organisatie.

 5. De organisatie, hetzij vanuit Cranenburgh Events, hetzij vanuit het partnerkasteel, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, heeft altijd het laatste woord en kan als daartoe aanleiding is, afwijken van deze algemene voorwaarden.

 6. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.

 7. Volg altijd de aanwijzingen op van (medewerkers van) Cranenburgh Events en de partnerkastelen.

 8. Naast de algemene voorwaarden van Cranenburgh Events kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.